Skip directly to content

Nova pavimentació, renovació de les instal·lacions d’aigua i clavegueram i creació d’una zona d’aparcaments al carrer Major

1.Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.
Codi: 
01.01
Dotació Econòmica Prevista: 
277.020,58 €
Font de Finançament: 
75 % Fons Llei de Barris 25 % Ajuntament
Calendari de desplegament: 
Any 2012- 2013
Proposta de temporalització: 
Any 2012 60%
Any 2013 40%
Descripció: 

Nova pavimentació, substitució de la xarxa de clavegueram, col·locació del col·lector per a les aigües pluvials i connexió als baixants de les façanes, soterrament de la xarxa d’enllumenat públic i creació d’una zona d’aparcaments al carrer Major.

 

Objectius: 
Millorar i potenciar la identitat dels carrers del nucli antic
Prioritzar la mobilitat dels vianants per sobre els vehicles
Beneficiaris: 
Tots els veïns de l’àrea d’actuació i la ciutat